Wpisy z Lipiec, 2020

Wyprawka dla uczniów klasy pierwszej

W zakładce „Dokumenty do pobrania” na głównej stronie szkoły umieszczono plik pdf „Wyprawka szkolna dla uczniów klasy pierwszej SP w Rogozinie”. Zainteresowani rodzice/opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z listą potrzebnych zeszytów i innych artykułów szkolnych oraz ich zakup.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19 dosłownie  z dnia na dzień zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny.

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Wszyscy pracowaliśmy wytrwale – dzieci, rodzice i nauczyciele. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. W załączniku prezentujemy zdjęcia z zakończenia roku szkolnego dla klasy ósmej, która tego dnia pożegnała się z naszą szkołą i jako jedyna miała w marę „normalną” uroczystość odebrania świadectw.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 1 września, we wtorek. Zdjęcia autorstwa Michała Gąsiorowskiego kliknij (więcej…)

Rada Rodziców otrzymała grant na zakup monitorów interaktywnych dla szkoły

kwietnia 2020 r. Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie złożyła do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej WNIOSEK O GRANT w ramach komponentu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Celem projektu jest zakup statywu do monitorów interaktywnych oraz dwóch monitorów multimedialnych, pełniących funkcje tablic, do szkolnych klasopracowni na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie.
Wniosek, kilka dni po jego złożeniu, został pozytywnie rozpatrzony. 01.06.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Płocku, a Radą Rodziców reprezentowaną przez panią Ewę Kukawską oraz panią Martę Ostrowską. Przedmiotem umowy jest wsparcie finansowe Rady Rodziców ze środków przekazanych PLOT przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka z siedziba w Płocku w ramach działania pod nazwą „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Rada Rodziców zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe przekazane przez PLOT na wspieranie działalności statusowej szkoły, przez co należy rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo – wychowawczej zajmującej się kształceniem i wychowywaniem. Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły, a realizacja grantu przyniesie bardzo duże korzyści społeczności szkolnej w najbliższym roku szkolnym 2020/2021 poprzez:

1. unowocześnienie metod i form pracy z uczniami,
2. poprawę poziomu kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,
3. wzrost poziomu nauczania,
4. poprawa warunków nauczania.

W ramach w/w konkursu PLOT, ze środków Levi Strauss Foundation, przyznał Radzie Rodziców środki w kwocie 18 787,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł, 00/100) i przelał je na konto Rady rodziców.
Obecnie trwają przygotowania do przetargu, w wyniku którego zostanie wyłoniony kontrahent na drodze postępowania zgodnie w regułami prawa o zamówieniach publicznych, a następnie zakup i montaż urządzeń multimedialnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top