kwietnia 2020 r. Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie złożyła do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej WNIOSEK O GRANT w ramach komponentu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Celem projektu jest zakup statywu do monitorów interaktywnych oraz dwóch monitorów multimedialnych, pełniących funkcje tablic, do szkolnych klasopracowni na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie.
Wniosek, kilka dni po jego złożeniu, został pozytywnie rozpatrzony. 01.06.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Płocku, a Radą Rodziców reprezentowaną przez panią Ewę Kukawską oraz panią Martę Ostrowską. Przedmiotem umowy jest wsparcie finansowe Rady Rodziców ze środków przekazanych PLOT przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka z siedziba w Płocku w ramach działania pod nazwą „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Rada Rodziców zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe przekazane przez PLOT na wspieranie działalności statusowej szkoły, przez co należy rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo – wychowawczej zajmującej się kształceniem i wychowywaniem. Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły, a realizacja grantu przyniesie bardzo duże korzyści społeczności szkolnej w najbliższym roku szkolnym 2020/2021 poprzez:

1. unowocześnienie metod i form pracy z uczniami,
2. poprawę poziomu kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,
3. wzrost poziomu nauczania,
4. poprawa warunków nauczania.

W ramach w/w konkursu PLOT, ze środków Levi Strauss Foundation, przyznał Radzie Rodziców środki w kwocie 18 787,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł, 00/100) i przelał je na konto Rady rodziców.
Obecnie trwają przygotowania do przetargu, w wyniku którego zostanie wyłoniony kontrahent na drodze postępowania zgodnie w regułami prawa o zamówieniach publicznych, a następnie zakup i montaż urządzeń multimedialnych.