Świetlica

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej dla dzieci z klas I-II

Poniedziałek

11.40-12.40 – Pani Małgorzata Majewska sala nr 22

12.40-13.40 – Pani Anna Śliwińska świetlica przedszkolna przy szatni

13.40-14.40 – Pani Katarzyna Kobrzyńska świetlica przedszkolna przy szatni

14.40 -16.30 – Pani Kamila Marczak świetlica II piętro

 

Wtorek

12.40-14.40 – Pani Eliza Marszałek świetlica przedszkolna przy szatni

14.40 -16.30 – Pani Kamila Marczak świetlica II piętro

 

Środa

11.40-12.40 – Katarzyna Kobrzyńska sala nr 13

12.40-13.40 – Pani Eliza Marszałek świetlica przedszkolna przy szatni

13.40-14.40 – Pani Małgorzata Konopacka świetlica przedszkolna przy szatni

14.40 -16.30 – Pani Kamila Marczak świetlica II piętro

 

Czwartek

11.40-12.40 – Pani Małgorzata Majewska sala nr 12

12.40-13.40 – Pani Małgorzata Majewska świetlica przedszkolna przy szatni

13.40-14.40 – Pani Małgorzata Majewska świetlica przedszkolna przy szatni

14.40 -16.30 – Pani Kamila Marczak świetlica II piętro

 

Piątek

11.40-12.40 – Pani Anna Śliwińska sala nr 13

12.40-13.40 – Pani Anna Śliwińska świetlica przedszkolna przy szatni

13.40-14.40 – Pani Anna Śliwińska świetlica przedszkolna przy szatni

14.40 -16.30 – Pani Kamila Marczak świetlica II piętro

 

 

Dzieci, które zostają na świetlicy po godz. 14:30, po tej godzinie przechodzą na główną świetlicę i pozostają pod opieką pani Kamili Marczak.

Godziny pracy świetlicy szkolnej dla klas III-VI:

  • Poniedziałek – 06.30 – 08.00 oraz 12.35 – 16.30
  • Wtorek – 06.30 – 08.00 oraz 11.40 – 16.30
  • Środa – 06.30 – 08.00 oraz 12.35 – 16.30
  • Czwartek – 06.30 – 08.00 oraz 12.35 – 16.30
  • Piątek – 06.30 – 08.00 oraz 11.40 – 16.30

Opiekun-wychowawca świetlicy: Kamila Marczak

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  1. Warunkiem zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest akceptacja regulaminu świetlicy szkolnej.
  2. Warunkiem zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest wyrażenie  zgody na uczestniczenie dziecka w każdych prowadzonych przez wychowawców zajęciach.
  3. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) do godziny 16.30.
  4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas I-III, oraz dla uczniów klas  IV-VI czekających na zajęcia dodatkowe lub autobus.
  5. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów).
  6. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy  są członkami Rady Pedagogicznej.
  7. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
  8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
  9. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
  10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
  11. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi  wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
  12. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować na piśmie o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie.
  13. Nie ma wyjść na tzw. „Prośbę” czy też „Kiedy dziecko będzie chciało”. Rodzice pisemnie podają konkretną godzinę samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy.
  14. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda  rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
  15. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 16.30  odebrać dziecka ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy.
  16. Każde dziecko zobowiązane jest przestrzegać regulaminu świetlicy.
  17. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
  18. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
  19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
  20. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie lub inne  pełnoletnie upoważnione przez nich osoby.
  21. Osobom nieupoważnionym oraz Opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 
Go to Top