MEN: Aktualizacja informacji o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i w szkole

Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie przedszkoli i szkół na terenie Polski będzie ograniczone. Decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolny będą zawieszone na 2 tygodnie, czyli:

– 12 i 13 marca br. to dni, w których w naszym przedszkolu i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

– od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół;

– nauczyciele będą wysyłać uczniom i rodzicom materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Prosimy śledzić dziennik Librus.

Rodzicu:

– zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

– jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

– odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

– przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Komunika przygotowano w oparciu o informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej, opublikowane w środę 11 marca 2020 roku.

Z poważaniem,
Robert Majewski
dyr. ZSP w Rogozinie

 

Wycieczki szkolne odwołane

Szanowni Państwo,

ze względu na wzrastające zagrożenie koronawirusem i wzmożone zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych (co wpływa na osłabienie organizmów) wydałem dziś zarządzenie o odwołaniu zaplanowanych wyjazdowych wycieczek szkolnych i przedszkolnych do czasu zminimalizowania zagrożenia zakażaniem wirusem COVID-19.

Z poważaniem,

Robert Majewski

dyr. ZSP w Rogozinie

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w naszej szkole odbył się cykl warsztatów poświęconych pamięci bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. W zajęciach udział wzięli uczniowie z klas IV – VIII. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z walką prowadzoną przez polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej, zrozumienie genezy i znaczenia pojęcia żołnierze wyklęci oraz poznanie sylwetek najważniejszych bohaterów.

Podczas warsztatów została przeprowadzona pogadanka na ten temat. Ponadto uczniowie obejrzeli fragmenty filmów przygotowanych przez IPN, przedstawiających sylwetki wybranych bohaterów. W drugiej części zajęć uczniowie wykonywali plakaty, krzyżówki, przygotowywali pytania do testu oraz układali hasła związane z działalnością żołnierzy niezłomnych. Podsumowaniem cyklu zajęć był szkolny konkurs Ku Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci. Wzięło w nim udział 20 ochotników.

Najlepszą znajomością tematu, a tym samym I miejsce zdobył Jaromir Zienkiewicz z klasy VIII, miejsce II wywalczył Jakub Pikała z klasy V, a tuż za nim na podium stanął Oliwier Wróblewski z klasy V. Przyznano również 2 wyróżnienia, które powędrowały do Martyny Piaseckiej z klasy VIB oraz Kacpra Borychowskiego z klasy VIA.

Gratulujemy zwycięzcom!!!! Pomysłodawczynią warsztatów oraz organizatorką konkursu była nauczycielka historii Olga Sawicka. Relacja zdjęciowa kliknij (więcej…)

Michalina Malinowska wygrała konkurs recytatorski

Michalina Malinowska z klasy V zwyciężyła konkurs recytatorski w Liszynie

9 marca br. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Słowami Kobiet”. W konkursie wzięły udział cztery uczennice naszej szkoły. Julia Konieczkowska z klasy V recytowała „Cebulę” Wisławy Szymborskiej, Zuzanna Remplewicz z klasy VIB zaprezentowała „Rozmowę z kamieniem” – również autorstwa naszej noblistki, natomiast Martyna Zychowicz z klasy V wyrecytowała utwór Danuty Wawiłow „O Rupakach”. Michalina Malinowska swoją interpretacją „Kota w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej zauroczyła jurorów i wygrała.

Do poetyckiej rywalizacji przygotowało się 29 uczestników. Jury przyznało trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy reprezentantkom naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów. Do konkursu uczennice przygotowała nauczycielka jęz. polskiego Olga Sawicka.

Relacja zdjęciowa kliknij (więcej…)

Uczniowie z klas 6B i 7 biorą udział w kolejnym projekcie eTwinningowym „Bullying and cyberbullying”

Podczas projektu współpracujemy z dwoma szkołami – z Włoch i z Turcji.

Tematem projektu jest zjawisko nękania, przemocy rówieśniczej – tej bezpośredniej, jak i odbywającej się za pomocą internetu. Wszelkie działania i jego rezultaty umieszczane są w przestrzeni Twinspace na stronie portalu eTwinning. Projekt jest realizowany od końca stycznia i będzie trwał do maja. Uczniowie mają do wykonania kilka zadań. Na początku nauczyciele udostępnili linki do ciekawych materiałów dotyczących zjawiska przemocy. Były to konspekty lekcji, filmy edukacyjne, kampanie itp. Następnie każda klasa przedstawiała się za pomocą listu.

W kolejnych etapach uczniowie wymienią się ze swoimi rówieśnikami z Włoch i Turcji pomysłami na postaci – bohaterów historii, którą każda klasa napisze ( i narysuje) jako finalny i najważniejszy etap naszego projektu. Głównym tematem każdego z opowiadań będzie własnie problem przemocy rówieśniczej.
Nie trzeba chyba dodawać, że językiem projektu jest język angielski.

Koordynatorką projektu jest Sylwia Witkowska. Zdjęcia kliknij

(więcej…)

Nadzwyczajne zebranie ogólne z rodzicami w związku profilaktyką zdrowotną

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącymi przekazania rodzicom informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa, zwołuję nadzwyczajne zebranie ogólne dla rodziców/opiekunów dzieci szkolnych i przedszkolnych. Odbędzie się ono 3 marca 2020 r. (wtorek), o godz. 15:30, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie.

 

Z poważaniem,

Robert Majewski

dyr. ZSP w Rogozinie

Ruszają zapisy do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 2 marca 2020 r. rusza rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. Wnioski i deklaracje należy składać do 26 marca 2020 r., do godz. 15:00, w sekretariacie ZSP w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25. Na naszej stronie, w zakładce „Dokumenty do pobrania”, znajdziecie Państwo:

– Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego – dla rodziców dzieci już chodzących Przedszkola Samorządowego w Rogozinie;

– Kartę zgłoszenia do przedszkola – dla rodziców dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne w naszej placówce od 1 września 2020  r.;

– Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie;

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZSP osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:15-15:15 lub przesłać (najlepiej listem poleconym) na adres placówki:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino.

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem :

 • od 2 do 26 marca – wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia do przedszkola;
 • do 30 marca – rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;
 • 31 marca do godziny 12.00 – wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola
 • od 29 marca do 6 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica w formie pisemnej oświadczenia woli o uczęszczaniu dziecka do przedszkola:
 • do 6 kwietnia – składanie odwołania  do  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie
 • do 8 kwietnia, do  godz. 12:00 – przekazanie do organu prowadzącego listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do przedszkola

Kodowanie na dywanie. Cykl edukacyjny dla dzieci

W grupie Dzielne Skrzaty, od lutego 2020, rozpoczął się nowy cykl edukacyjny pt.: „Kodowanie na dywanie”, mający na celu rozwój uniwersalnych kompetencji dzieci już od wczesnych lat. Przy nauce kodowania nie ma granic wieku, co pozwala na zabawę, uczy systematyczności, wytrwałości, logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz pracy w małych zespołach.
 
„Ułóż tak jak ja” – to temat pierwszych zajęć, w których dzieci bardzo chętnie uczestniczyły i były zainteresowane układaniem wierzy z kubeczków według określonego schematu i określonych cech. Zadania te rozwijają pamięć wzrokową, utrwalają poznane kolory, uczą liczenia w dostępnym zakresie, uczą cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, a co najważniejsze wywołują dużo radości i dają dużo satysfakcji z wykonanego zadania. Zdjęcia kliknij

(więcej…)

Starszaki upiekły pizzę

9 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. W naszym przedszkolu, co prawda kilka dni wcześniej, również obchodziliśmy ten smaczny dzień. Nie mogliśmy pominąć takiego święta, ponieważ to danie, pochodzące z Włoch, jest ulubione przez dzieci i dorosłych. Smakuje wyjątkowo zwłaszcza wtedy, gdy można go własnoręcznie przygotować i ułożyć na nim tylko to, co lubimy.
 
Dzieci z grupy „Mali Odkrywcy”, pod bacznym okiem pani Kamili i pani Ani, mogły własnoręcznie i samodzielnie przyrządzić pizzę. Do pizzy użyliśmy 3 składników: sos pomidorowy, ser mozzarella i szynka.
 
Dzieci wspaniale dostosowały się do ustalonych zasad związanych z używaniem sprzętów i oddalaniem się od gorącej blachy z upieczoną pizzą. Spisały się na medal, a nagrodą była pyszna pizza z naszej przedszkolnej restauracji. Zdjęcia kliknij

(więcej…)

Go to Top