escort ankara bayan escort bayan ankara escort bayan bayan escort ankara escort bayan ankara

Świetlica
Świetlica
środa, 06 kwietnia 2011 15:53

Godziny pracy świetlicy szkolnej:


Poniedziałek - 06.30 - 08.00 oraz 10.00 – 16.30

Wtorek - 06.30 - 08.00 oraz 11.40 – 16.30

Środa - 06.30 - 08.00 oraz 12.35 – 16.30

Czwartek - 06.30 - 08.00 oraz 10.35 – 16.30

Piątek - 06.30 - 08.00 oraz 11.40 – 16.30

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Warunkiem zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest akceptacja regulaminu świetlicy szkolnej.
2. Warunkiem zapisu dziecka do świetlicy szkolnej jest wyrażenie  zgody na uczestniczenie dziecka w każdych prowadzonych przez wychowawców zajęciach.
3. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) do godziny 16.30.
4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas I-III, oraz dla uczniów klas  IV-VI czekających na zajęcia dodatkowe lub autobus.
5. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów).
6. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy  są członkami Rady Pedagogicznej.
7. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
9. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy  świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.   
11. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi  wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
12. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować na          piśmie o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie.
13. Nie ma wyjść na tzw. „Prośbę” czy też „Kiedy dziecko będzie chciało”. Rodzice pisemnie podają konkretną godzinę samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy.
14. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda  rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
15. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 16.30  odebrać dziecka   ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy.
16. Każde dziecko zobowiązane jest przestrzegać regulaminu świetlicy.
17. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
18. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
20. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie lub inne  pełnoletnie upoważnione przez nich osoby.
21. Osobom nieupoważnionym oraz Opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 

 
ankara escort escort ankara escort bursa ankara escort bayan ankara gunluk ev ankara yemek servisi ankara kuru temizleme