Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Chcesz wziąć udział w „Feriach bez nudy”? Przeczytaj regulamin.

Chcesz wziąć udział w „Feriach bez nudy”? Przeczytaj regulamin.

Regulamin FERII BEZ NUDY 2016, czyli programu aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radzanowo.

 

POMYSŁODAWCY PROGRAMU: Szkoła Podstawowa im. Cz. Hińca w Rogozinie oraz Rada Rodziców działająca przy w tejże szkole.

 

ORGANIZATORZY PROGRAMU:

 1. Szkoła Podstawowa im. Cz. Hińca w Rogozinie – organizator programu dla uczniów własnych;
 2. Zespół Szkół w Radzanowie – organizator programu dla uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie oraz Publicznego Gimnazjum w Radzanowie
 3. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (zwane CKiS) – organizator programu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzanowo nie będących uczniami ww. organizatorów (tj. SP w Rogozinie i ZS w Radzanowie)

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU:

 1. Wpłaty w wys. 20,00 zł wniesione przez uczestników, którzy złożą deklaracje uczestnictwa w programie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów;
 2. Środki budżetowe organizatorów programu, będących szkołami oraz środki z dotacji podmiotowej CKiS;
 3. Środki finansowe przeznaczone przez Rady Rodziców działające przy Szkole Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie, Szkole Podstawowej w Radzanowie i Gimnazjum Publicznym w Radzanowie;
 4. Środki finansowe pozyskane przez Organizatorów od sponsorów programu;

 

MIEJSCA PROWADZENIA PROGRAMU:

 1. Wyznaczone pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie;
 2. Sala świetlicowa Domu Ludowego w Rogozinie ul. Strażacka 3;
 3. Wyznaczone pomieszczenia w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3;
 4. Miejsca docelowe zajęć wyjazdowych, a więc: lodowisko w Płocku, ścianka wspinaczkowa w Orlen Arena w Płocku, laboratorium Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz Kino za Rogiem w Płocku;

 

ZASADY PROGRAMU „FERIE BEZ NUDY 2016”:

 1. Program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat, którzy mieszkają na terenie Gminy Radzanowo;
 2. W czasie zajęć programu uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów.
 3. Instruktorów wyznaczają organizatorzy, a ich ilość w każdym z dni realizacji programu uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczestników.
 4. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek oraz punktualnego odbierania       uczestników po zakończonych zajęciach.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę uczestnika programu do wyznaczonego miejsca zbiórki i z powrotem.
 6. Dowóz i odbiór dzieci z wyznaczonych miejsc zbiórki odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt przez rodziców/opiekunów prawnych.
 7. Jeżeli rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończonych zajęciach musi wyrazić zgodę na piśmie (na deklaracji uczestnika).
 8. Uczestnicy programu mają prawo do:
 • spokojnego wypoczynku, zabawy,
 • uczestniczenia w zajęciach i wycieczkach,
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zgodnie z ich przeznaczeniem,.
 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie,
 • bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do instruktorów,
 • zgłoszenia niedyspozycji w czasie zajęć instruktorom.
  1. Uczestnicy programu mają obowiązek:
 • przestrzegać Regulaminu programu
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,
 • przestrzegać harmonogramu dnia,
 • szanować mienie organizatorów, pomoce dydaktyczne oraz własność innych uczestników,
 • kulturalnie zachowywać się podczas trwających zajęć,
 • zachować higienę osobistą, ład i czystość na terenie budynków, w których realizowany będzie program,
 • w trakcie zajęć, wyjść lub wyjazdów zabrania się samowolnego oddalania się od grupy.
  1. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu programu będzie karane upomnieniem, naganą. W ostateczności organizator ma prawo odmowy dalszego udziału dziecka w zajęciach.
  2. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
  3. Każdego dnia uczestnik programu powinien:
 • być przygotowany do warunków pogodowych (zwłaszcza podczas wycieczek),
 • posiadać odpowiednie obuwie (w razie potrzeby obuwie zmienne),
 • posiadać stój dopasowany do zajęć (strój sportowy podczas zajęć ruchowych, okrycie na zajęcia plastyczne),
 • posiadać prowiant oraz wodę.
  1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie realizacji programu oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych uczestników.
  2. Organizator zaleca nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach programu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
  4. Zapisywanie dziecka na udział w programie prowadzi Szkoła Podstawowa im. Cz. Hińca w Rogozinie (wyłącznie dla uczniów tej szkoły) oraz Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (pozostali uczestnicy). Wymagane jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji z danymi kontaktowymi i podpisem rodzica lub opiekuna prawnego oraz wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 20,00 zł. Termin przyjmowania zapisów upływa 27. stycznia 2016 r.
  5. W przypadku konieczności wycofania dziecka z zajęć, należy powiadomić o tym organizatorów w możliwie najkrótszym czasie. Wycofanie dziecka z zajęć nie skutkuje zwrotem opłaty wpisowej.
  6. Należy poinformować organizatora o stanie zdrowia dziecka, chorobach przewlekłych.
  7. Zabrania się uczestnikom programu posiadania i/lub zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu własnemu lub zdrowiu i życiu innych uczestników programu.
  8. Szczegółowy harmonogram zajęć programu z podziałem na dni i lokalizacje zostanie opublikowany na stronie www.radzanowo.pl oraz na stronach internetowych i kontach FB organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu poszczególnych dni programu FERIE BEZ NUDY. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.radzanowo.pl

 

Skip to content