Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Od 15 marca do 28 marca 2021 r. wprowadzono nauczanie hybrydowe w klasach I-III. Zasady obowiązujące w naszej szkole. Prosimy zapoznać się z całym wpisem.

Od 15 marca do 28 marca 2021 r. wprowadzono nauczanie hybrydowe w klasach I-III. Zasady obowiązujące w naszej szkole. Prosimy zapoznać się z całym wpisem.

Szanowni Państwo!

W oparciu o „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie zarządza, co następuje:

1. W dniach 15-28 marca 2021 r. nauka w klasach I-III będzie odbywać się w trybie hybrydowym zgodnie z następującym harmonogramem:

• 15-19.03.2021 r. klasa I – nauka zdalna (w domu); klasy II i III – nauka stacjonarna (w szkole);

• 22-26.03.2021 r. klasy II i III – nauka zdalna (w domu), klasa I – nauka stacjonarna (w szkole);

2. Jeżeli rodzice dzieci odbywających naukę zdalną nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków do jej odbywania w domu, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie zajęć w szkole;

3. Autobus dowożący dzieci do szkoły będzie kursował zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy;

4. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedyczne, rewalidacyjne) będą odbywały się na terenie szkoły. Rodziców uczniów korzystających z tej formy zajęć (o ile w danym dniu odbywają naukę zdalną) prosimy o samodzielne dostarczenie dziecka do szkoły i odbiór.

Z poważaniem

Robert Majewski

dyrektor Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Skip to content