Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ruszyła rekrutacja do nowo utworzonego Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Ruszyła rekrutacja do nowo utworzonego Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Wraz z końcem lutego ruszyła rekrutacja do nowo utworzonego Przedszkola Samorządowego w Rogozinie. W zakładce „Przedszkole”–> „Dokumenty przedszkola” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania” znajdziecie Państwo:

– Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego – dla rodziców dzieci już chodzących Samorządowego Przedszkola w Radzanowie oddział w Rogozinie;

– Kartę zgłoszenia do przedszkola – dla rodziców dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne w naszej placówce od 1 września 2016 r.

– Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie.

Oto najważniejsze informacje zawarte w tym Regulaminie:

Rekrutację do przedszkola prowadzi się zgodnie z harmonogramem :

  • od 1 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia do przedszkola;
  • do 15 kwietnia – rozpatrywanie złożonych kart  przez Komisję Kwalifikacyjną;
  • 18 kwietnia do godziny 14.00 – wywieszenie  na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola
  • do 29 kwietnia – składanie odwołania  do  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie;

KRYTERIA NABORU

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 20  punktów każde:

1)     sześciolatki realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

2)     wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

3)     niepełnosprawność dziecka;

4)      niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

5)     niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

6)     niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

7)     samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę,  kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej       prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z  jego rodzicem);

8)   objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor:

a)    powołuje komisję rekrutacyjną w skład której wchodzą:

–  Dyrektor ZSP jako przewodniczący

–  przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

–  przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

 

b)   rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej,

c)   informuje Wójta Gminy Radzanowo   o nieprzyjęciu do przedszkola   dzieci  zamieszkałych  na obszarze działalności Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca

w Rogozinie .

Skip to content