Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Ewaluacja zewnętrzna – Szkoła na piątkę! Razem lepiej!

Ewaluacja zewnętrzna – Szkoła na piątkę! Razem lepiej!

14 maja 2015 r. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie otrzymała raport ewaluacji problemowej, którą wizytatorzy Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku przeprowadzili w naszej placówce w dniach 8-14 kwietnia 2015 r.

W trzech badanych wymaganiach otrzymaliśmy trzy bardzo dobre oceny, obrazowane literami „B”, określającymi wysoki poziom spełnienia wymagań państwa. To ogromny sukces naszej szkoły. Warto dodać, że ewaluacja zewnętrzna to najważniejszy typ kontroli oceniającej pracę placówek oświatowych w Polsce.

Szkoła Podstawowa w Rogozinie oceniana była w obszarze trzech kluczowych wymagań:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – poziom B

– Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – poziom B

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych – poziom B

Wysoki poziom ocen w ewaluacji zewnętrznej jest efektem konsekwentnego wdrażania koncepcji rozwoju Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie i bardzo dobrego poziomu pracy nauczycieli zatrudnionych w placówce. Nie jest to jednak wyłącznie sukces szkoły. To także sukces całej społeczności szkolnej. Ewaluacja zewnętrzna wykazała modelowy wręcz poziom współpracy szkoły z rodzicami, organizacjami społecznymi i instytucjami zewnętrznymi. Współdziałanie rodziców i lokalnych stowarzyszeń, skupionych wokół naszej placówki, przynosi wymierne efekty w postaci mnogości imprez i wydarzeń oraz w postaci dodatkowych środków finansowych pozyskiwanych na rzecz naszych dzieci. Dobra opinia wokół szkoły ma jeszcze jeden pozytywny aspekt. W ostatnich latach ilość dzieci uczęszczających do naszej szkoły wzrosła o ponad 30%.

Sukces szkoły nie byłby możliwy również bez współpracy z organem prowadzącym – Gminą Radzanowo. Środki finansowe i dbałość o gminną oświatę przyczyniły się do stworzenia oferty zajęć pozalekcyjnych, która zdecydowała o spełnieniu wysokiego poziomu realizacji wspomagania uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Niniejszym, składam wszystkim Państwu: rodzicom, władzom Gminy Radzanowo, przedstawicielom organizacji społecznych i instytucji współpracujących ze szkołą serdeczne podziękowania.

Sukces Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie jest także Państwa sukcesem! Razem lepiej!

Jestem przekonany, że wysoki poziom oceny naszej Szkoły, stanie się dla nas motywacją do jeszcze lepszej pracy na rzecz naszych dzieci i zainspiruje wszystkich do podejmowania mądrych i rozważnych decyzji wobec lokalnej oświaty.

 

Z poważaniem

Robert Majewski

dyrektor szkoły

 

Poniżej Raport ewaluacji problemowej

Skip to content