Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Uwaga rodzice i uczniowie! Legitymacja szkolna ważna tylko z wpisanym numerem PESEL

Uwaga rodzice i uczniowie! Legitymacja szkolna ważna tylko z wpisanym numerem PESEL

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 66a, symbol – MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 67a, symbol – MEN-I/50a-N/2). Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

Legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 (symbol MEN-I/50/2) mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, ze wskazanym powyżej zastrzeżeniem wpisania numeru PESEL lub odpowiednio serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

legitymacja szkolna

Skip to content