Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Rada Rodziców otrzymała grant na zakup monitorów interaktywnych dla szkoły

Rada Rodziców otrzymała grant na zakup monitorów interaktywnych dla szkoły

kwietnia 2020 r. Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie złożyła do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej WNIOSEK O GRANT w ramach komponentu „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Celem projektu jest zakup statywu do monitorów interaktywnych oraz dwóch monitorów multimedialnych, pełniących funkcje tablic, do szkolnych klasopracowni na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca w Rogozinie.
Wniosek, kilka dni po jego złożeniu, został pozytywnie rozpatrzony. 01.06.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Płocku, a Radą Rodziców reprezentowaną przez panią Ewę Kukawską oraz panią Martę Ostrowską. Przedmiotem umowy jest wsparcie finansowe Rady Rodziców ze środków przekazanych PLOT przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka z siedziba w Płocku w ramach działania pod nazwą „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego”. Rada Rodziców zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe przekazane przez PLOT na wspieranie działalności statusowej szkoły, przez co należy rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo – wychowawczej zajmującej się kształceniem i wychowywaniem. Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły, a realizacja grantu przyniesie bardzo duże korzyści społeczności szkolnej w najbliższym roku szkolnym 2020/2021 poprzez:

1. unowocześnienie metod i form pracy z uczniami,
2. poprawę poziomu kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,
3. wzrost poziomu nauczania,
4. poprawa warunków nauczania.

W ramach w/w konkursu PLOT, ze środków Levi Strauss Foundation, przyznał Radzie Rodziców środki w kwocie 18 787,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł, 00/100) i przelał je na konto Rady rodziców.
Obecnie trwają przygotowania do przetargu, w wyniku którego zostanie wyłoniony kontrahent na drodze postępowania zgodnie w regułami prawa o zamówieniach publicznych, a następnie zakup i montaż urządzeń multimedialnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content