Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Stypendia szkolne 2015/2016. Kto może je otrzymać?

Stypendia szkolne 2015/2016. Kto może je otrzymać?

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Radzanowie informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2015/2016.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 456 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Od października 2015 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne będzie wynosić 514,00 zł netto.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

  •        rodziców (prawnych opiekunów)
  •        pełnoletniego ucznia,
  •       dyrektora szkoły

W celu ubiegania się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek dostępny na stronie szkoły w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Wniosek należy złożyć:

– w przypadków uczniów naszej szkoły do sekretariatu szkoły

– w przypadku pozostałych uczniów w Urzędzie Gminy w Radzanowie – pokój 23;

Ostateczny termin składania wniosków: 15 września 2015 r.

Informacje udzielane są pod numerem tel: 24 261 34 10

Skip to content