Witamy na naszej NOWEJ stronie internetowej

Wytyczne w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego w szkole i w przedszkolu 1 września 2020 r.

Wytyczne w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego w szkole i w przedszkolu 1 września 2020 r.

Szanowni Państwo!
 
W dniu 01.09.2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
 
SZKOŁA
 
Przy sprzyjającej pogodzie uroczystość odbędzie się na obiekcie „Orlik” (po czym dzieci z wychowawcami przejdą do szkoły), zaś w przypadku deszczu spotkania z wychowawcami klas odbędą się w głównym budynku Zespołu z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GiS.
 
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego obywać się będzie bez obecności rodziców. Przyprowadzenie i odbiór dzieci tego dnia odbywać się będzie zgodnie z opisanymi poniżej wytycznymi, podobnie jak spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami (indywidualnie, po zakończeniu uroczystości, z zachowaniem obostrzeń).
 
Dzieci objęte dowożeniem będą mogły skorzystać z transportu basem (do szkoły i z powrotem) zgodnie z rozkładem jazdy, opublikowanym na stronie szkoły w piątek, 28 sierpnia 2020 r.
 
1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzeni do szkoły i z niej odebrani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść tylko do przedsionka szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Po wejściu do szkoły uczniowie samodzielnie kierują się do swoich sal lekcyjnych:
a) klasa I – sala nr 1 (na parterze przy szatni),
b) klasa II – sala nr 14
c) klasa III – sala nr 13
d) klasa IV – sala nr 12
e) klasa V – sala nr 22 b
f) klasa VI – sala nr 15
g) klasa VII a – sala nr 22 a
h) klasa VII b – sala nr 21
i) klasa VIII – sala gimnastyczna
5. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów mogą spotkać się z wychowawcami klas po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i godziny spotkania.
 
Procedury przebywania uczniów w szkole podczas zajęć od 2 września 2020 r. zostaną opublikowane 26 sierpnia 2020 r. na stronie szkoły www.sp-rogozino.pl.
 
PRZEDSZKOLE
 
01.09.2020 r. rozpoczyna pracę od godziny 6.30 z zachowaniem procedur ustalonych na czas epidemii w roku szkolnym 2019/2020 (dzieci wchodzą głównym wejściem do budynku). Nie przewiduje się specjalnej uroczystości rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
 
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
 
1.Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.
2.Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do przedsionka/wiatrołapu budynku placówki. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Pracownik przedszkola w obecności rodzica/prawnego opiekuna, mierzy dziecku temperaturę.
3.W szatni przebywają jedynie dzieci i pracownicy przedszkola.
4.W razie jednoczesnej obecności większej liczby osób, pozostali czekają na zewnątrz do momentu, aż poprzednia osoba opuści przedszkole.
5.Każdy rodzic/opiekun musi mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.
6.Po wyjściu z szatni dziecko udaje się wraz z pracownikiem przedszkola do łazienki, gdzie myje dokładnie ręce, a następnie wchodzi do sali.
7.Dziecko do sali zaprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
8.Rodzic w identyczny sposób odbiera dziecko z przedszkola.
9.Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.
10.Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki infekcji np. podwyższoną temperaturę.
11.Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji domowej.
12.Rodzic zobowiązany jest codziennie rano dostarczyć aktualne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i przekazać je pracownikowi przedszkola (druk oświadczenia otrzyma od pracownika przedszkola w chwili odbioru dziecka z placówki).
13.Dzieci przyprowadzane mogą być wyłącznie przez osoby zdrowe.
14.Instrukcja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostanie umieszczona w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do przedszkola.
Skip to content