Dokumenty do pobrania

Harmonogram odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej – klauzula

Plan lekcji 2020-2021

Kalendarz świąt i uroczystości szkolnych 2020-2021

Kalendarz spotkań i zebrań – dodatkowe dni wolne 2020-2021

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych zajęć

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć lekcyjnych

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w przedszkolu

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19 w szkole

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci przedszkolnych

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci szkolnych

Rozkład jazdy szkołobusa dowożącego dzieci do ZSP w Rogozinie w roku szkolnym 2020-2021

Wyprawka dla uczniów klasy pierwszej SP w Rogozinie 

Klauzula informacyjna dla rodzica opiekuna dziecka przedszkolnego w związku z COVID-19

Zgoda dla rodzica opiekuna na pomiar temperatury dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Rogozinie i klauzula informacyjna dla rodziców

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Organizacja kształcenia na odległość w ZSP w Rogozinie

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020-2021

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie 2020-2021

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 2 – Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 4 – Regulamin Świetlicy Szkolnej

Załącznik nr 5 – Regulamin Korzystania z Darmowych Podręczników lub Materiałów Edukacyjnych

Załącznik nr 6 – Regulamin Biblioteki Szkolnej

Załącznik nr 7 -Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania SP w Rogozinie

Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania – Kryteria Oceny Zachowania

Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w WZO

Spis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Uchwała w sprawie utworzenia Przedszkola w Rogozinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych

Raport z ewaluacji zewnętrznej – SP w Rogozinie

Go to Top